Zaslaním svojej prihlášky udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré som v prihláške pravdivo vyplnil/-a, organizátorovi podnikateľsko-inovačnému centru INOVATO, pôsobiacemu ako súčasť firmy ŠVEC a SPOL, s.r.o. podľa Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne na účely aktivít realizovaných prostredníctvom organizátora. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@inovato.sk

V prípade zúčastnenia sa kurzu súhlasím so zverejnením fotografií z jeho konania sa na webových stránkach a sociálnych sieťach organizátora. Udelenie súhlasu so zverejnením fotografií je dobrovoľné. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný doručením písomného odvolania súhlasu organizátorovi.