Inovačný manažment

Inovačným riadením sa rozumie zvládnutie všetkých aktivít potrebných na inováciu, ako je tvorba nápadov, ich vývoj, stanovenie priorít a implementácia, ako aj ich uvedenie do praxe.