Ideate

Ideate (sloveso) označuje proces formovania nových myšlienok.