Slovnik

Home/Slovnik

Slovnik inovacii

Životný cyklus prijatia technológie

2021-01-12T11:14:31+01:00

Životný cyklus prijatia technológie Životný cyklus Technology Adoption Life Cycle (teória, ktorú prvýkrát predstavil Geoffrey Moore vo svojej knihe  Crossing the Chasm) predstavuje teóriu, ktorá  vysvetľuje, prečo majú spoločnosti s rušivými produktmi a technológiami často ťažkosti s úspechom na bežnom trhu.

Životný cyklus prijatia technológie2021-01-12T11:14:31+01:00

Zosúladenie stratégie

2021-01-12T11:12:54+01:00

Zosúladenie stratégie Zosúladenie stratégie sa týka procesov a činností, ktoré spájajú štruktúru a zdroje organizácie s jej  strategickými cieľmi.

Zosúladenie stratégie2021-01-12T11:12:54+01:00

Udržiavanie inovácií

2021-01-12T11:11:13+01:00

Udržiavanie inovácií Udržiavanie inovácií sa týka typu inovácií, ktoré existujú na súčasnom trhu, a namiesto vytvárania nových hodnotových sietí skôr zlepšuje a rozširuje existujúce.

Udržiavanie inovácií2021-01-12T11:11:13+01:00

Výstupné metriky

2021-01-12T11:09:55+01:00

Výstupné metriky Metriky výstupu merajú výsledky, ktoré vaše investície do inovácií priniesli. Typickými výstupnými metrikami sú napríklad ROI inovačných aktivít a rast výnosov z nových produktov.

Výstupné metriky2021-01-12T11:09:55+01:00

Vývoj

2021-01-12T11:08:29+01:00

Vývoj Vývoj je systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom výskumu alebo vychádzajúce z praktických skúseností pri tvorbe nových materiálov, výrobkov, zariadení, systémov, metód a procesov alebo ich zlepšení.

Vývoj2021-01-12T11:08:29+01:00

Aplikovaný výskum 

2021-01-12T11:05:07+01:00

Aplikovaný výskum Aplikovaný výskum je systematická tvorivá činnosť zameraná na získavanie nových poznatkov s cieľom priameho využitia získaných výsledkov v hospodárskej praxi a v spoločenskej praxi.

Aplikovaný výskum 2021-01-12T11:05:07+01:00

Základný výskum

2021-01-12T11:05:12+01:00

Základný výskum Zakladný výskum je systematická tvorivá činnosť, ktorej hlavným cieľom je získavanie nových poznatkov bez ohľadu na možnosti ich priameho praktického využitia.

Základný výskum2021-01-12T11:05:12+01:00

Výskum a vývoj

2021-01-12T10:59:16+01:00

Výskum a vývoj  Výskum a vývoj označuje sériu aktivít, ktoré organizácia robí pri zlepšovaní svojich existujúcich produktov a spôsobov práce. Môžme ho rozdeliť na základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj.

Výskum a vývoj2021-01-12T10:59:16+01:00

Vynález

2021-01-12T10:56:50+01:00

Vynález Vynález je nový produkt alebo koncept, ktorý zvyčajne vychádza z procesu vynájdenia.

Vynález2021-01-12T10:56:50+01:00

Vyhodnotenie

2021-01-12T10:54:52+01:00

Vyhodnotenie Vyhodnocovanie nápadov sa týka systematického procesu posudzovania, pri ktorom sa dozviete o kvalite a včasnosti nápadu. Hodnotenie sa často vykonáva pomocou vopred definovaných kritérií, podľa ktorých sa uprednostňuje myšlienka na základe toho, ako dobre ich spĺňa.

Vyhodnotenie2021-01-12T10:54:52+01:00
Go to Top